9494-1020, 9919-0174 fantasytoycoltd@gmail.com
“ FANTASYTOY“ ХХК-ийн бараа бүтээгдэхүүн худалдаалах журам

Нэг: Нийтлэг үндэслэл

1.1 Энэхүү журам нь вэбсайтаар үйлчлүүлэгч, тухайн байгууллага хоёрын худалдан авалт хийх харилцааг зохицуулна.

Хоёр: Үйлчилгээний журам

2.1 Доорхи нөхцөлүүд нь худалдан авагч вэбсайтаар худалдан авалт хийхийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр хэрэгжих ба үр дүнг нь хэрэглэгч бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулсан байгууллага хамтран хяналт тавихад оршино.

2.2 Манай Fantasytoy.mn сайт нь байнгын, тогтмол, найдвартай үйл ажиллагааг хангах ба 24 цагийн ажиллагаатай байх ба таны хувийн нууцлалыг хамгаалах техникийн бүхий л арга хэмжээг хангасан бөгөөд барааны чанар, хадгалалт, тээвэрлэлт, хүргэлтийн найдвартай шуурхай ажиллагааг хариуцан ажиллах бүхий л бололцоогоор хангахад оршино.

Гурав: Вэбсайтын үүрэг

3.1 Вэб сайтаар үйлчлүүлэгч, худалдан авагчийн хүсэлт, мэдээлэлийг байгууллага цаг тухай бүр хүлээн авч, бараа бүтээгдэхүүний захиалгыг журмын дагуу шуурхай хүргэх ба захиалагчийн мэдээллийн нууцыг байгууллага бүрэн хариуцаж ажиллана.

3.2 Байгууллага барааны хүргэлтийг цаг хугацаанд нь бүрэн, бүтэн хүргэж хүлээлгэж өгөх үүрэгтэй.

Дөрөв: Вэбсайтын хэрэглэгчийн үүрэг

4.1 Вэбсайтын хэрэглэгч, захиалагч нь өөрийн хүссэн бараа бүтээгдэхүүнийхээ код, үнэ, тоо хэмжээг бүрэн гүйцэд зөв гаргацтай ойлгомжтой бүртгүүлэх үүрэгтэй.

4.2 Хэрэглэгч вэбэд бүртгүүлэхийн тулд хэрэглэгчийн нэр, e-mail хаяг, холбоо барих утас,нууц үгийг оруулна.

4.3 Хэрэглэгч өөрийн оруулсан мэдээллийн үнэн зөв байдалд бүрэн хариуцлага хүлээх үүрэгтэй. Үүнд: оршин суугаа хаяг, утасны дугаар, хэрэглэгчийн нэр орно.

Тав: Вэбсайтаар үйлчлүүлэгчийн эрх

5.1 Вэбээр үйлчлүүлэх худалдан авалт хийхийг хүссэн 18 нас хүрсэн ямар ч хэрэглэгч вэбэд бүртгүүлэх эрхтэй.

5.2 Худалдан авагч, захиалагч нь нэгэн зэрэг хэдэн ч бараа бүтээгдэхүүн захиалж болох ба тоо хэмжээ, үнийн дүнд ямар нэгэн хязгаарлалт байхгүй ба өөрийн хүссэн байршилд хот, орон нутагт хүргүүлэх эрхтэй.

Зургаа: Хүргэлт хийх журам

6.1 Бараа бүтээгдэхүүний вэбэд бичигдсэн үнээр худалдан авах ба байгууллага хүргэлтийн үйлчилгээний үнэнд 5000 төгрөг нэмж авна.

6.2 Захиалагч хүргэлтийн ажилтанд бичиг баримтаа үзүүлэн барааг өөрийн биеэр хүлээн авч гарын үсэг зурснаар баталгаажина.

6.3 Захиалагч бараа бүтээгдэхүүний нэмэлт мэдээллийг хүргэлтийн ажилтнаас болон 99190174 дугаарын утсаар асууж лавлана.

Долоо: Бараа худалдан авах, үйлчилгээг цуцлах болон хүчингүй болгох журам

7.1 Хүргэлтийн ажилтан барааг бүрэн бүтэн захиалагчид хүргэж өгөх ба хэрэв захиалагчид тээвэрлэлтийн улмаас барааны бүрэн бүтэн байдал алдагдсан, урагдсан, цоорсон, эвдэрсэн тохиолдолд захиалагч барааг солиулах эсвэл буцааж болно. Энэ тохиолдолд байгууллага үнэ төлбөргүйгээр бараа бүтээгдэхүүнийг сольж хүргэж өгөх ба барааг буцаасан тохиолдолд үнийн дүнг 100 хувь эргэж дансаар төлнө.

7.2 Захиалагч хүргэлтийн ажилтнаас барааг хүлээн авч гарын үсэг зурснаар баталгаажих ба гарын үсэг зурснаас хойш барааг буцаахгүй.

Найм: Давагдашгүй хүчин зүйлс

8.1 Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлс, / үер ус, газар хөдлөлт, халдварт өвчний хорио, дайны үеийн нөхцөл байдал зэрэг / -ийн нөхцөл байдлын улмаас журамд заасан үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд журамд заасан хугацааг харилцан тохиролцож өөрчилж болно.

Ес: Маргаан шийдвэрлэх журам

9.1 Байгуулга худалдагч болон хэрэглэгчтэй 2 тал зөвшилцөх ба шийдэх боломжгүй бол шүүхээр шийдвэрлэх болно.